UNIVERSITATEA DIN BUCURE

UNIVERSITATEA DIN BUCURE?TI
FACULTATEA DE ADMINISTRA?IE ?I AFACERI

INSTRUMENTE DE POLITICI PUBLICE
Student: Petria Elena-Denisa
Master: A.P.P.U.E.

Bucure?ti
2017-2018

Cuprins:
ConcluziiBibliografieInstrumentele de politici publice se refer? la modalit??ile utilizate pentru a aplica în practic? alternativele alese. În aceast? etapa, no?iunea de intrumente de politici publice este prezent? sub form? de concept. Weimer ?i Vining definesc intrumentele drept politici generice, adic? “tipuri variate de ac?iuni prin care factorii de decizie din structurile guvernamentale se adreseaz? problemelor de politici publice” ?i care reprezint? numeroase stategii de abordare a problemei identificate.
Pentru anali?tii politicilor publice, cuno?terea unui num?r mare dintre aceste strategii este util? deorece problemele cu care se confrunt? sectorul public sunt complexe. Cu cât intrumentele cunoscute sunt mai numeroase, cu atât ?an?a actorilor guvernamentali de a rezolva o problem? este mai mare. Astfel, analistul poate sa compare diversele strategii disponibile pentru a rezolva problema cu care se confrunt?.
Michael Howlett define?te intrumentele de politic? public? ca fiind “o serie de tehnici specific utilizate de guvern?mânt ca o modalitate de a transfera anumite resurse cu scopul încuraj?rii unor actori în realizarea anumitor activit??i dorite de c?tre guvern?mânt.”
„Diferite intrumente de politic? public? pot avea un grad diferit de eficien??, echitate, legitimitate ?i suport politic, ceea ce influen?eaz? gradul în care ele pot fi aplicate în diferitele situa?ii.” În plus normele culturale ?i angajamentele diferitelor institu?ii pot s? ofere mai mult? legitimitate unor intrumente de politic? public? decât altora.

Exist? o literature bogat? referitoare la intrumentele politicilior publice ?i au fost presupuse diferite clasific?ri ale acestora. Criteriile depind de preferin?ele ?i formarea profesional? a autorilor. Important? este cuno?terea avantajelor ?i a dezavantajelor intrumentelor din procesele de politici publice pentru alegerea setului de intrumente potrivite rezolv?rii unei probleme.

O prim? clasificare a fost propus? de Weimer ?i Vining, care au propus împ?r?irea intrumentelor de policiti publice în cinci categorii generale:
Instrumente care duc la eliberarea, facilitate ?i simularea pie?ei. Aceste intrumente sunt aplicate pentru a utiliza din plin avantajele oferite de mecanismele pie?ei. Aceast? categorie se refer? la eliberarea pie?ei prin îndep?rtarea sac?iunilor asociate unor anumite tipuri de comportament, facilitate pie?ei care se refer? la alocarea prin intermediul dreptului de proprietate ?i crearea de noi bunuri care s? poat? fi schimbate prin intermediul mecanismelor de pia??, ?i simularea pie?ei prin licita?ii.

Utilizarea taxelor ?i subven?iilor în special ca mecanisme de influen?are a comportamentului.

Acte normative. Aceste sunt intrumentele cu cel mai ridicat nivel de intruziune din partea statului, ?i se impart în dou? categorii:
Legisla?ia cadru;
Reglement?rile.

Furnizarea de bunuri prin alte mecanisme decât ale pie?ei. Se refer? la furnizarea de bunuri ?i servicii direct de c?tre structurile guvernamentale, prin furnizarea direct de c?tre institu?iile publice, prin intermediul agen?iilor independente ?i, în final, prin subcontractare.

Furnizarea de protec?ie prin intermediul asigur?rii obligatorii sau subven?ionate ?i prin constituirea de rezerve de stat, asisten?? de tranzi?ie sau ajutoare financiare directe.

O alt? clasificare a fost propus? de c?tre Howlett ?i Ramesh utilizând drept criteriu nivelul implic?rii statului Howlett ?i Ramesh, 1995. Pe o scar? de la minim la maxim au fost propuse urm?toarele instrumente:
Intrumente cu nivel minim de implicare a statului:
Familia ?i comunitatea;
Organiza?iile non-guvernamentale;
Pia?a.

Intrumente cu nivel maxim de implicare a statului:
Legisla?ia;
Furnizarea direct?;
Companiile publice.

Instrumente cu nivel mediu de implicare a statului:
Companiile de informare ?i convingere;
Taxele ?i subven?iile;
Licita?iile ale dreptului de proprietate.

Intrumente cu nivel minim de implicare a statului
Aceste intrumente presupune un nivel minim de implicare din partea structurilor guvernamentale sau o lips? de implicare. Guvernul poate s? decid? c? o problem? poate fi cel mai bine solu?ionat? de c?tre pia?a privat? sau de c?tre familie ?i în consecin?? s? nu intervin? în rezolvarea acesteia. Chiar dac? aceste intrumente sunt folosite pe o scar? mica, importan?a lor este în cre?tere în contextul extinderii procesului de privatizare ?i a importan?ei pe care pia?a privat? în furnizarea anumitor bunuri.

Intrumentele cu un nivel minim de implicare a statului sunt:
Familia ?i comunitateaFamilia ?i comunitatea pot rezolva multe probleme care ?in de domeniul protec?iei sociale sau al educa?iei. Intitu?iile publice pot decide s? m?reasc? rolul acestui instrument prin stoparea furniz?rii unui serviciu în speran?a c? familia sau comunitatea va prelua prestarea acestuia. Chiar dac? acest instrument nu implic? costuri, el nu poate fi folosit pentru solu?ionarea unor probleme complexe.
Organiza?iile non-guvernamentaleOrganiza?iile non-guvernamentale se pot implica în rezolvarea problemelor din cadrul unei socient??i prin preluarea furniz?rii unor bunuri sau servicii care în mod normal sunt prestate de c?tre sectorul public sau de cel privat. Domeniile în care aceste organiza?ii î?i desf??oar? activitatea sunt domeniul s?n?t??ii, al educa?iei sau cel social. Organiza?iile non-guvernamentale sunt instrumente de politic? care ofer? rapiditate ?i flexibilitate ridicat? de r?spuns în situa?ii de criz?. Ele reprezint? un instrument care rezolv? problemele în mod echilibrat pentru c? se adreseaz? persoanelor în nevoi. Cu toate acestea, organiza?iile non-guvernamentale nu pot interveni în rezolvarea unor propleme sociale complexe.Pia?a private
Pia?a privat? reprezint? o modalitate eficient? de furnizare a celor mai multe bunuri private pentru c? asigur? c? eforturile sunt directionate numai supra acelor bunuri sau servicii care au valoare pentru socientate. Cu toate acestea, este un instrument inechitabil pentru c? ofer? bunuri ?i servicii numai celor care posed? resursele financiare pentru a pl?ti pentru bunul respectiv. Cu ajutorul acestor instrumente nu este posibil s? rezolv?m probleme complexe ?i nu de fiecare dat? sunt echitabile.

Intrumente cu nivel maxim de implicare a statului
Implic? un grad ridicat de coerci?ie din partea statului pentru a asigurarea comportamentului dorit. Acest lucru înseamn? c? guvernul, în exercitarea autorit??ii sale, poate impune cet??enilor s? aib? un anumit comportament, s? desf??oare anumite activit??i, poate s? înfiin?eze companii publice pentru realizarea unor activit??i economice dorite sau poate furnizare servicii prin intermediul aparatului administrativ.
Conform lui Howlett ?i Ramesh, intrumente cu nivel maxim de implicare a statului sunt:
Legisla?ia
Prin intermediul legisla?iei, guvernul prescrie un anumit comportament dorit institu?iilor (institu?ii publice sau private) ?i cet??enilor ?i instituie un sistem de justi?ie ?i de poli?ie în aplicarea legilor. Rolul legisla?iei este de a reglementa posibilele deficien?e care ar putea ap?rea ca urmare a modului de operare a for?elor pie?ei. Prin intermediul legisla?iei se stabilesc standardele de producere a unor bunuri si servicii, precum apa, colectarea de?eurilor, construirea locuin?elor. Legisla?ia economic? poate reglementa pre?urile, volumul produc?iei sau condi?iile de înfiin?are a unei firme. Legisla?ia în domeniul s?n?t??ii urm?re?te asigurarea siguran?ei în consumarea unor alimente, prevenirea r?spândirii unor boli.

Legisla?ia este considerat? un instrument eficient de politic? pentru c? permite o bun? coordonare a procesului de planificare, iar guvernul de?ine informa?ii pe baza c?rora poate s? prezic? comportamentul dorit în societate.

Folosirea legisla?iei ca intrument de politic? public? are ?i o serie de dezavantaje. Aceasta poate s? împiedice procesul de inovare a procesului tehnologic datorit? m?surilor de siguran?? impuse ?i a condi?iilor limitate de experimentare. Legisla?ia este un instrument inflexibil pentru c? nu poate fi adaptat? unor situa?ii particulare. De asemenea, poate promova ineficien?a economic? prin impunerea unor restric?ii privind desfa?urarea unor activit??i economice.

Companiile publice
O campanie este public? când exist? un nivel de proprietate de c?tre stat mai mare decât 51% ?i un anumit nivel de control din partea guvernului. În desf??urarea activit??ilor economice aceasta nu urm?re?te profitul, producerea bunurilor ?i folosirea în folosul popula?iei fiind mai important? decât ob?inerea unui profit.

Bunurile produse de companiile publice sunt bunuri publice, adic? bunuri importante pentru societate, dar care nu pot fi produse de pia?a privat? datorit? costurilor ridicate de produc?ie.
Campaniile publice pot deveni ineficiente datorit? pierderilor pe care le pot înregistra. Aceste pierderi sunt trecute pe facturile consumatorilor.

Furnizarea direct? a unir bunuri ?i servicii
Sectorul public poate îndeplini anumite sarcini, furnizând bunuri ?i servicii. De exemplu, guvernul asigur? ap?rarea na?ional? ?i rela?iile interna?ionale, serviciul de poli?ie ?i pompieri, asigur?rile sociale, educa?ia, îngrijirea parcurilor, a drumurilor publice, asigurarea s?n?t??ii popula?iei, realizarea recens?mântului popula?ie.

Pia?a pe care aceste bunuri ?i servicii sunt furnizate nu este supus? competi?iei ?i costurile de furnizare nu sunt supradimensionate, lucru pentru care contribuabilii trebuie s? pl?teasc?.

Instrumente cu nivel mediu de implicare a statului
Prin intermediul acestor intrumente se urm?re?te influen?area deciziilor diferi?ilor actori, dar în final decizia le apar?ine.Conform ?ui Howelett ?i Ramesh, instrumentele cu un nivel mediu de implicare a statului sunt: caampaniile de informare ?i convingere, taxele ?i subven?iile, licita?iile.

Campaniile de informare ?i convingere
Campaniile de informare ?i convingere urm?resc schimbarea preferin?elor ?i comportamentului diferi?ilor actori. Un comportament poate fi schimbat dac? exist? o motiva?ie puternic?.

Aceste campanii le putem folosi cu alte intrumente pentru a da cele mai bune rezultate. În situa?iile de criz? ele sunt ineficiente deoarece se urm?re?te un rezultat rapid.

Subven?iile”Subven?iile se refer? la transferurile financiare care se fac c?tre indivizi sau firme private pentru a recompensa financiar o activitate dorit?.” Formele pe care la îmbrac? subven?iile sunt:
Granturile sunt folosite pentru a încuraja un rezultat dorit. Ele pot fi oferite produc?torilor pentru a cre?te produc?ia unui produs.

Reducerile de taxe iau forma deducerilor sau amânarea taxelor, oferirea de credite.

Voucher-ele sunt oferite de c?tre guvern consumatorilor pentru a încuraja consumul unui anumit bun sau serviciu.

Împrumuturile reprezint? diferen?a dintre dobânda cerut? ?i cea practict? pe pia?a privat?.

Licita?iile dreptului de proprietate
Prin licitarea dreptului de proprietate se creeaz? pie?e care în mod normal nu ar exista. Pia?a este creat? prin stabilirea licit?rii unui num?r limitat de drepturi de consumare a unei resurse, lucru care duce în consecin?? la crearea unei lipse artificiale a resursei respective. Astfel se pune în func?ie mecanismele pie?ei în stabilirea pre?ului.

Unele ??ri au decis s? foloseasc? aceast? metod? pentru a controla cantitatea de substan?e toxice care pot fi emanate în aer sau ap?.
Taxele si taxele de consumTaxele sunt folosite care un instrument de politic? public? pentru a induce un comportament dorit sau pentru a descuraja un comportament nedorit. Fondurile colectate la buget sunt folosite pentru a finan?a diferite cheltuieli. Taxele pe consum sunt cel mai des folosite pentru a controla externalit??ile negative, este vorba despre o penalizare financiar? pentru descurajarea unui comportament.

BibliografieDavid L. Weimer , Aidan R. Vining, Analiza Politicilor publice – concept ?i practic?, Editura ARC, Bucure?ti, 2004
Howlett, 2011
Michael Howlett, M. Ramesh, Studiul Politicilor Publice. Clicluri ?i Subsisteme ale Politicilor, Editura Epigraf, Chi?in?u, 2004
David L. Weimer , Aidan R. Vining, Policy Analysis. Concepts and Practice, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1999
Michael Howlett, M. Ramesh, Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford University Press, 1995