Tema acestei lucr

Tema acestei lucr?ri este una dintre cele mai cunoscute probleme din mediul academic, îns?, în cele mai multe cazuri subiec?ii sunt studen?ii sau persoane cu statut important, plagiatul. Acest eseu va avea ca studiu de caz mai pu?in mediatizat în pres? ?i uitat rapid de c?tre public. Actorii din aceast? pies? sunt doamna conferen?iar Florentina Ni?u ?i domnul lector Marian ?tef?nescu care au candidat pentru postul de decan al Facult??ii de Istorie în 2016 prezentând aceea?i lucrare. Obiectivele proiectului de fa?? sunt demonstrarea înc?lc?rii normelor etice ?i legislative din cadrul universit??ii.
Structura acestui proiect se va împ?r?i în trei ramuri: cea teoretic?, apelând la no?iuni de deontologie ?i din domeniul legislativ, ?i cea de aplicare a no?iunilor asupra cazului în discu?ie.
Plagiatul este cunoscut de marea majoritate drept copiat dar defini?iile acestui termen dezv?luie o palet? mult mai larg? de atribute. În Legea nr. 206/2004 art.4 lit.d, plagiatul este definit drept
„expunerea într-o oper? scris? sau o comunicare oral?, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstra?ii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ?tiin?ifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, f?r? a men?iona acest lucru ?i f?r? a face trimitere la sursele originale”.

Putem afirma c? plagiatul înseamn? în mod indirect furtul muncii unei alte persoane, ac?iune care este pedepsit? aspru când este vorba de posesiuni materiale. O alt? defini?ie, dat? chiar de Universitatea Oxford, sus?ine c? plagiatul „este prezentarea muncii sau ideilor altui individ drept ale tale, cu sau f?r? consim??mântul lor, sau incorporarea acestora în lucrarea ta f?r? a-i cita”.
Acum c? avem o idee general? despre ce implic? acesta, trebuie men?ionate ?i tipurile de plagiat, identificate de c?tre Newbold (2016) acestea se împart în: furtul de identitate (se copiaz? sau cump?r? întreaga lucrare a unei persoane), imitatorul (copierea por?iunilor din lucrarea altei persoane ?i prezentarea lor ca originale), cherry-pick (modificarea anumitor cuvinte pentru a face lucrarea s? sune diferit), mitoza (folosirea unei lucr?ri proprii anterioare pentru alt scop) ?i reciclarea (folosirea unor fraze dintr-o lucrare proprie anterioar? f?r? a te cita). Listarea tipurilor de plagiat s-a realizat în func?ie de gravitatea lor. Evident este luat? în calcul ?i eroarea uman?, iar citarea gre?it? a paginii sau autorului sunt clasate spre ultimul loc, f?când parte din plagiatul neinten?ionat.
În urm?toarea sec?iune vom r?mâne în zona teoretic? îns? ne vom îndrepta spre informa?ii particulare din mediul academic întrucât aria larg? în care se înscrie aceast? lucrare a fost definit?.
În natur?, imita?ia a dus la evolu?ie, de la puii mamiferelor care copiau p?rin?ii pentru a înv??a s? se hr?neasc? pân? la oamenii primitivi care repetând, au înv??at din gre?eli. În ziua de azi, copiatul nu mai poate aduce nicio contribu?ie. În ?coala primar?, copii se tem de consecin?e, în liceu nu se gândesc la viitor dar în facultate ar trebui deja s? con?tientizeze gravitatea însu?irii muncii altei persoane.
Într-un studiu realizat de SNSPA în 2013, responden?ii au fost profesorii din cadrul Universitar. Întreba?i cât de r?spândit? este problema plagiatului în rândul studen?ilor, ace?tia au r?spuns c? în foarte mare m?sur? (32%) ?i în mare m?sur? (37%). Iar pentru aceea?i întrebare despre plagiat în rândul profesorilor, r?spunsul de în mare m?sur? a adunat 27 procente. Acest studiu dovede?te c? înc? din 2013 problema plagiatului era con?tientizat? de cadrele didactice.
Cazul ce va fi detaliat mai departe a avut loc într-o facultate din cadrul Universit??ii din Bucure?ti, universitate prestigioas? ce ?ine la valorile sale. Pe site-ul s?u este publicat un „Ghid împotriva plagiatului” adresat atât studen?ilor cât ?i profesorilor, la capitolul „De ce este r?u plagiatul?”, pe lâng? costurile materiale ?i de timp este subliniat c? plagiatul este „una dintre conduitele cele mai grave din via?a universitar? ?i este sau ar trebui pedepsit ca atare”.
Consecin?ele plagiatului sunt men?ionate ?i în Codul de etic? al Universit??ii din Bucure?ti, unde în art.8 lit.c se stipuleaz? pedepse precum „exmatriculare, demitere, întrerupere a colabor?rii”. Un ultim exemplu provine din Carta Universit??ii din Bucure?ti, care men?ioneaz? în sec?iunea XIV, art.75 lit.b, c? persoanele aflate la conducere pot fi revocate din func?ie dac? „încalc? normele de etic? universitar?.”
În Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011 conform Sec?iunii 8, art.318 lit.c, în cazul în care etica universitar? este înc?lcat?, se pot suspenda „pe o perioad? determinat? de timp, dreptul de înscriere la un concurs pentru a ocuparea unei func?ii didactice superioare ori a unei func?ii de conducere”.
Toate aceste articole men?ioneaz? pedepsele în cazul plagiatului, pedepse care sunt aplicabile ?i profesorilor ?i membrilor afla?i la conducere. De?i cazul a d?unat imaginii Facult??ii de Istorie ?i Universit??ii din Bucure?ti, nu s-au luat niciun fel de m?suri pentru a-i trage la r?spundere pe cei doi profesori ale c?ror lucr?ri au fost identice.
Pe lâng? argumentele legale, trebuie precizat ?i motvul etic al întregului caz. Evident, plagiatul este imoral ?i reprezint? o abatere de la o bun? conduit?. Precizând moralitatea, ?i ceea ce este sau nu moral, Rachels (2000, p.15) o define?te ca „o chestiune de apel la ra?iune: lucrul corect din punct de vedere moral, lucrul ce trebuie f?cut în orice circumstan??, este determinat de temeiurile cele mai bune ce pot fi aduse pentru a face acel lucru”.
Oamenii sunt capabili de a face diferen?a între bine ?i r?u ?i pot lua decizii corecte sau pot ac?iona imoral pentru a-?i îndeplini scopurile. Când ambii indivizi sun complici în s?vâr?irea unui fapt, ace?tia ar trebui s? primeasc? pedepse egale la fel ca în cazurile de furt. Ajungând la ra?iunea moral?, Kant (2007, p. 43) consider? c? „nu este nevoie de nicio ?tiin?? sau filozofie ca s? ?tim ce avem de f?cut pentru a fi cinsti?i ?i buni”. Orice individ posed? o busol? moral? care îi poate ghida ac?iunile, deseori existând mustr?ri de con?tiin?? când se iau decizii imorale.
În aceast? ultim? sec?iune voi specifica detaliile cazului pentru a demonstra c? argumentele teoretice prezentate la începutul lucr?rii sunt înc?lcate în aceast? situa?ie. În 2016, Facultatea de Istorie a organizat un concurs pentru ocuparea postului de decan. Dintre cei trei candida?i, Carol C?pi??, Florentina Ni?u ?i Marian ?tef?nescu, ultimii doi au prezentat acela?i plan strategic, a?a cum reporteaz? site-ul Flux24 prezentând ?i capturi de imagine cu cele dou? lucr?ri.
Doamna conferen?iar Florentina Ni?u a declarat într-o postare pe profilul de Facebook c? planul strategic este acela?i întrucât cei doi împ?rt??esc aceea?i viziune. Ca ?i în cazul lucr?rilor de licen??, unde mai mul?i studen?i ce au acela?i coordonator pot avea aceea?i tem?, lucr?rile sunt total diferite chiar dac? viziunea lor este aceea?i întrucât cu to?ii, ca indivizi, avem propriile idei ?i concep?ii ce pot fi transpune diferit.
Fiind dou? lucr?ri identice putem vorbi de furtul de identitate men?ionat anterior ca form? de plagiat, unde o persoan? î?i însu?e?te munca alteia. De?i cei doi au declarat c? este un proiect de co-autori, planul managerial a fost prezentat drept propriu de ambii candida?i f?r? a men?iona cealalt? persoan?.
?tirea a fost preluat? ?i de site-uri precum b1, amosnews, ziarulprofit ?i evz. R?spunsul oficial al celor doi candida?i a fost publicat pe evz.ro, unde ace?tia ?i-au sus?inut nevinov??ia, spunând c? nu este vorba de plagiat pentru c? planul strategic este realizat în co-autorat ?i nu încalc? nicio lege. Ceea ce, cu triste?e, este adev?rat deoarece în Carta Universit??ii din Bucure?ti nu se men?ioneaz? faptul c? cei înscri?i pentru candidatur? trebuie s? prezinte lucr?ri diferite. Aceast? ambiguitate legislativ? le-a permis celor doi candida?i s? fie ale?i în favoarea lui Carol C?pi?? iar, în prezent, Florentina Ni?u este actualul decan al Facult??ii de Istorie.
Eseul de fa?? a dorit s? aduc? în aten?ie un caz de plagiat din rândul profesorilor Universit??ii din Bucure?ti. Lucrarea a dorit s? demonstreze c? normele etice de conduit? ?i cele legale au fost înc?lcate, îns? pedepsele men?ionate în regulamentele Universit??ii din Bucure?ti ?i în Legea educa?iei na?ionale nu au fost aplicate niciunuia dintre candida?i.