UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA ,,BABE?-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ISTORIE ?I FILOSOFIE
DEPARTAMENTUL DE ISTORIE CONTEMPORAN? ?I RELA?II INTERNA?IONALE

LUCRARE DE LICEN??
Omul politic PetruGroza de la MareaUnire pân? la ob?inerea func?iei de pre?edinte al prezidiului Marii Adun?ri Na?ionale sau ascensiunea politica a lui Petru Groza pana in 1952
Conduc?tor ?tiin?ificProf.univ.dr.MARCELA S?L?GEAN
Absolvent
BÎC TANIA-NICOLETA
CLUJ-NAPOCA
2018
CUPRINS
Argument
Capitolul I
Repere ale biografiei lui Petru GrozaCapitolul II
Participarea lui Petru Groza la Marea Unire din 1918
II.1.Înfiin?area Consiliului Na?ional Român din Deva 1918-1919
II.2.Petru Groza delegat la MareaAdunare Na?ional? de la Alba-Iulia
Capitolul III
Raporturile lui Petru Groza cu partidul Frontul Plugarilor
III.1.Partidul Frontul Plugarilor
2.Activitatea politic? a lui Petru Groza în Frontul Plugarilor din 1933-1953

Capitolul IV
Petru Groza de la func?ia de prim-ministru pân? la preluarea conducerii prezidiului Marii Adun?ri Na?ionale
IV.1.Formarea guvernului Petru Groza în martie 1945
IV.2.Petru Groza pre?edinte al prezidiului Marii Adunari Na?ionale
Concluzii
Bibliografie

Capitolul I

1.Repere ale biografiei lui Petru Groza
Hunedoreanul Dr.Petru Groza, ,,dacul r?zvr?tit”,numit a?a de c?tre cei mai apropia?i prieteni, nu ezita niciodat? s? se mândreasc? cu originea antecesorilor s?i daci c?rora le acorda un loc deosebit în discursurile sale,prin evocarea ac?iunilor m?re?e ale acestui popor.Îi evoca la orice pas în discursurile sale ,un exemplu relevant în acest sens a fost Discursul ?inut la Conferin?a de la Progresul silvic din 1 noiembrie 1945,unde f?cea referire printre altele si la str?mo?ii s?i, ,,în vremurile str?bunilor no?tri daci,Burebista ?i Decebal s-au luptat mereu pe aceste meleaguri,au dus lupte crâncene pentru libertatea poporului lor”(…). Se poate observa la o prim? vedere faptul ca nu vorbe?te de latinitatea poporului român ?i cum ne-am romanizat ci mai degrab? il numeste pe împ?ratul Traian ,,cotropitor”.Trebuie sa avem în vedere ?i perioada în care acest discurs a fost rostit. Dup? cum ?tim, în 1945 acesta era primul ministru al unui guvern pro comunist.Iar dacomania era in floare .A v?zut lumina zilei la 7 decembrie 1884 în satul B?cia,provenea dintr-o familie care era compus? atât din preo?i cât ?i din intelectuali.Str?bunicul s?u pe nume Simion Groza,a fost un partizan al lui Avram Iancu,cel care i-a condus pe mo?i în luptele împotriva trupelor maghiare în anul 1849.B?t?lia a avut loc in satul Dup?piatr?,localitate hunedorean?.Bunicul s?u patern,Adam Groza a fost preot,de ba?tin? din Rovine,dar în anul 1848 acesta se mut? în Tol?ia Mare,unde a slujit biserica ,?i în cele din urm? în Tol?ia Mic? ?i B?cia. Acesta se c?s?tore?te cu Maria.care locuia tot în satul B?cia. Copilul n?scut din mariajul celor doi ,se numea tot Adam,n?scut în Tol?ia. Studiile le face la Seminarul Teologic din Sibiu, în cele din urm? este hirotonit preot la B?cia.Nu locuie?te prea mult timp aici,deoarece este ales preot cu unanimitate de voturi la Co?teiul Mare,apoi Co?teiul Mic care f?cea parte din Comitatul Cara?-Severin. Ca preot ardelean nu a fost primit cu simpatie de c?tre b?n??eni,pentru c? nu era unul de ai lor. Adam Groza a fost la un pas de a fi ales la 24 decembrie 1908 protopop,îns? nu a ob?inut aceast? func?ie.A fost un om care a contribuit la unitatea na?ional?,fiind ales ?i membru în Adunarea Constituant?,?i senator al României Mari.

Adam Groza,o întâlne?te pe Maria Popovici,o fat? de doar ?aisprezece ani,care la rândul ei era fiic? de preot cu care se c?s?tore?te ?i are trei copii,Petru Groza fiind cel mai mare. Tat?l lui r?mâne v?duv,iar cum biserica nu ii permitea o a doua so?ie,î?i aduce în cas? o femeie care s? se ocupe de gospod?rie. Femeia avea grija ?i de Petru care era foarte n?dr?van din fire si mereu neastâmp?rat. Educa?ia sa a început la vârsta de ?apte ani. Mai întâi merge la o ?coal? confesional? greco-catolic?,dup? care este mutat la ?coala maghiar? din Lugoj.Acest lucru denot? dorin?a tat?lui ca fiul s?u s? î?i continue studiile într-o atmosfera de religiozitate. Baiatul va trece printr-o perioad? nu foarte pl?cut?,încercând s? se sinucid? în apele Timi?ului,dar nu reu?e?te fiindc? este salvat de un sergent. Aflând ce s-a întâmplat,tat?l lui înceteaz? a-l dojeni,?i revine la Co?tei,mergând la ?coala confesional? evreiasc?,unde mentor i-a fost rabinul Pollack. Cunoscându-l pe rabin,a fost foarte placut impresionat de el si de felul s?u de a fi.Studiile liceale ?i le va face la Colegiul Evanghelic maghiar din Or??tie,unde orarul era destul de strict. Nelipsitele b?t?i erau pe ordinea de zi. La acest Colegiu,îl va cunoa?te ?i pe viitorul aviator Aurel Vlaicu,care era cu un an mai mare decât el.

Decide s? urmeze cursurile Facult??ii de Drept ?i ?tiinte Economice din cadrul Universit??ii din Budapesta, beneficiând ?i de o important? burs? acordat? studen?ilor români din partea Funda?iei Gojdu.Via?a sa studen?easc? la Budapesta a fost influen?at? de activit??ile întreprinse la Societatea universitarilor români din Ungaria,,care func?iona sub numele de <<Petru Maior>>. Reu?e?te în acest timp ?? se angajeze,ocupând un post de bibliotecar al universit??ii. În timpul s?u liber,lui Groza îi placea s? fac? sport.Practica tenisul ?i scrima,fiind mare lucru în acea vreme. Într-un interviu ,nepotul lui Petru Groza spunea: ,, Îmi amintesc c? st?team la Deva,în vacan?ele astea când venea ?i el,în fiecare zi se urca pe Cetatea Devei,deci asta era obligatoriu înainte de dejun . Toat? lumea urca pe cetate,program zilnic,dar defapt cultul ?sta pentru sport ?i mi?care l-a avut în el ?i l-a Bucure?ti de exemplu ,în toat? perioada dupa 45, avea un program de diminea??,se scula la ?ase ,f?cea o plimbare în jurul lacului Her?str?u.Acolo în cap?tul lacului erau ni?te salcâmi,?i în fiecare zi când trecea pe acolo f?cea o crust? în scoar?a unui salcâm. Eu am mai v?zut urme cred c? prin anii 90 când am trecut pe acolo ?i înc? mai erau.A umplut de sus pân? jos trei trunchiuri din astea,?i f?cea turul ?sta,mai juca eventual acolo era ?i un teren de tenis”. Dincolo de calit??ile sale de sportiv,acesta a intrat în contact cu Ioan Lupa?,Ion Lep?datu ?i cu Octavian Gogalegând ?i prietenii ,,Nu am auzit s? fi avut relatii de prietenie cu Lupas,Hatieganu,si cu ceilalti mari romani.”.În pofida acestei afirma?ii se cunoa?te faptul c? Petru Groza ?i Octavian Goga pe lâng? activit??iile politice ce îi legau,au devenit ?i prieteni.Groza a fost na?ul de cununie al s?u. Studiile ?i le-a continuat mai departe la Berlin,iar anul urm?tor de studii se înscrie la Universitatea din Leipzig. Se reîntoarce la Budapesta pentru a-?i da ultimul examen la Facultatea de Drept.În 1907 ob?ine doctoratul cu Magna Cum Laudae.Ca orice avocat trebuie s? efectueze o practic? în domeniu pe care ?i-o face la Lugoj.Dup? ce î?i ia diploma de avocat î?i deschide un cabinet la Deva. Ca orice tân?r se îndr?goste?te,îns? nu de o românc? ci de o unguroaic?,dar acesta nu s-a putut c?s?tori cu ea deoarece tat?l s?u era împotriva c?s?toriei. Din urma acestei leg?turi se na?te o fat?. Va fi alaturi de ea ?i o va sprijini din dep?rtare. Va deveni actri?? în cadrul Teatrului Na?ional Cluj-Napoca. În aceste condi?ii la 26 februarie 1916 se c?s?tore?te cu Ana Moldovan care provenea dintr-o familie înst?rit? din comuna B?i?a,jude?ul Hunedoara. A fost o so?ie devotat? care ?i-a sprijinit so?ul în orice situa?ie. A avut cu ea cinci copii: dou? fete ?i trei b?ie?i. Omul politic a decedat la 7 ianuarie 1958. A murit la vârsta de 73 de ani r?pus de cancer. A fost înmormântat la cimitirul Ghencea-Militari,apoi r?ma?i?ele sale p?mânte?ti au fost depuse pentru o perioad? în mausoleul din fosta Pia?a a Libert??ii din Capital?. Acum se afl? în cavoul familiei din satul B?cia. În via?a de familie nepotul s?u, Octavian Pro?tean,fiul fiicei celei mai mari ale lui Groza declara: Eu îmi aduc aminte,sigur c? eram mic,sunt n?scut în 47,el a murit în 58 deci aveam 10 ani. Am amintiri,unele chiar foarte clare.Erau din familie,fiindc? el a fost un familist convins . Toate vacan?ele erau aici la B?cia,aici pe aleea asta era casa unde s-a n?scut el,(…). Imi aduc aduc aminte,toate vacan?ele de Cr?ciun ,de regul? mergeam la Bucure?ti sau la Deva (…)”
2. Implicarea lui Petru Groza în via?a politic? înainte de izbucnirea Primului R?zboi Mondial
Dr. Petru Groza ?i-a f?cut sim?it? prezen?a pe scena politic?,începând cu anul 1908. ?i-a depus candidatura în congrega?ia din Cara?-Severin ,ast?zi un fel de consiliu jude?ean,unde a ob?inut o func?ie. Totodat? se implic? ?i în via?a religioas?,când în anul 1911candideaz? ?i aici la alegerile pentru deputa?i în Sinodul Mitropoliei din Sibiu. A devenit în cele din urm? deputat în cadrul Sinodului,aceasta func?ie o va de?ine pân? la sfâr?itul vie?ii.
Petru Groza era convins ca biserica ortodox? are un rol important în luarea de decizii politice ?i mai ales în ob?inerea unit??ii na?ionale ?i a dobândirii de drepturi pentru români, datorit? situa?iei politice în care se aflau românii la acea dat? cand erau sub autoritatea Imperiului Habsurgic.